KVKK

If you would like to read the English version, please scroll down the page.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işlenen kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere işbu aydınlatma metni ile veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Veri SorumlusuInnovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
AdresMaslak Mah. AOS 55.Sk 42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No:91 Sarıyer/İstanbul
KEP adresiinnovance@hs01.kep.tr
Telefon Numarası+90 549 579 1443

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veri KategorisiAçıklama
KimlikAd, soyadı, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, cinsiyet, TC Kimlik Numarası, kimlik, imza, SGK numarası, fotoğraf.
İletişimE-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no.
ÖzlükBordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, disiplin kararları, SGK kayıt ve bilgileri, çalışma belgesi, insan kaynaklarının planlanması ve yönetilmesine esas veriler, çalışma ilişkileri süreçlerinin yönetilmesine esas veriler.
FinansalIBAN, banka hesap numarası bilgileri, ticaret sicil gazetesi suretleri, imza sirküleri, vergi levhası.
Hukuki İşlemDava/icra dosyasındaki bilgiler, adli makamlarla yazışma bilgileri.
Fiziksel Mekân GüvenliğiGiriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları
İşlem GüvenliğiKullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri, denetim izleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, elektronik imza.
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, gidilen kurs ve seminerler, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübeleri.
PazarlamaAnket ve çerez kayıtları
Görsel ve İşitsel KayıtlarKamera görüntüsü, video kaydı
Felsefi İnanç, Din, Mehzep ve Diğer İnançlarT.C. vatandaşları için din hanesi yer alan eski nüfus cüzdanı suretinin bir hukuki ilişki çerçevesinde kullanıldığı süreçler
Sağlık Bilgileriİşe giriş muayene formları, sağlık raporu, tıbbi görüntüleme verileri, doğum izni bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu bilgileri
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriAdli sicil ve arşiv araştırma kayıtları
DiğerKurumsal hafıza bilgisi, referans bilgisi, sigorta bilgisi, kurumsal iletişim bilgisi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirerek faaliyetlerimizi mevzuata uygun yürütmek,
 • Hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin/tedarikçinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
 • Mevzuat kapsamında yükümlü olduğumuz bildirimleri yapmak,
 • Faaliyetimiz kapsamında yapacağımız her türlü hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Hukuki ve ticari güvenliği sağlamak,
 • Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları politikalarını yürütmek,
 • İşe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Ödül, yetenek yönetimi ve kariyer gelişim faaliyetlerini planlanmak ve yürütmek,
 • İş sözleşmesinin kurulması ve kanundan doğan iş sözleşmesi edimlerini yerine getirmek,
 • Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından işçiyi güvence altına almak; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İşçi özlük dosyasının tutmak,
 • Sağlık sigortası yaptırmak,
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek için görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışanlar hakkındaki disiplin süreçlerini yönetmek,
 • Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek,
 • İmza sirküleri ve vekâletname düzenlenmek,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu karar /tutanak süreçlerini yürütmek,
 • Ticari defter, finansal tablo, pay defterinde yer alan kayıtları oluşturmak,
 • Şirketin taraf olduğu sözleşmeleri imzalamak,
 • Sözleşme süreçleri/sözleşmenin kurulması ve/veya ifası işlemlerini yerine getirmek,
 • Fatura, gider pusulası, makbuzları, imzalamak ve takip etmek,
 • Hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek,
 • Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 • Fiziksel mekân güvenliğini temin etmek,
 • İş stratejilerini belirlemek,
 • Anket ve araştırma yapmak,
 • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamındaki faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 • Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimi veya icrasını yerine getirmek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Operasyonel risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Finansal risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Şirketimizin sistem ve operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimini sağlamak,

amaçlarıyla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI                                                                                                                 

Kişisel verilerinizi;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine, pay sahiplerine,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, banka ve finans kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji işlerini yürüten kişi ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hissedarımıza, pay sahiplerine, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kuruluşlarına,
 3. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle iş ortaklarımıza, hissedarımıza, pay sahiplerine, tedarikçilerimize,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamu otoritelerine, yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, hissedarımıza, pay sahiplerine, tedarikçilerimize,

aktarmaktayız.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi,

 1. Veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;
  1. Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirerek faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
  2. Mevzuat kapsamında yükümlü olduğumuz bildirimleri yapmak,
  3. Faaliyetimiz kapsamında yapacağımız her türlü hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  4. İşçi özlük dosyasını tutmak,
  5. Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından işçiyi güvence altına almak; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  6. Sağlık sigortası yaptırmak,
  7. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek için görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,
  8. İmza sirküleri ve vekâletname düzenlenmek,
  9. Genel kurul ve yönetim kurulu karar /tutanak süreçlerini yürütmek,
  10. Ticari defter, finansal tablo, pay defterinde yer alan kayıtları oluşturmak,
  11. Şirketin taraf olduğu sözleşmeleri imzalamak,
  12. Sözleşme süreçleri/sözleşmenin kurulması ve/veya ifası işlemlerini yerine getirmek,
  13. Fatura, gider pusulası, makbuzları, imzalamak ve takip etmek,
  14. Çalışanlar hakkındaki disiplin süreçlerini yönetmek,
  15. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  1. Hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin/tedarikçinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
  2. Faaliyetimiz kapsamında yapacağımız her türlü hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  3. Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
  4. Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
  5. Sözleşme süreçleri/sözleşmenin kurulması ve/veya ifası işlemlerini yerine getirmek,
  6. Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları politikalarını yürütmek,
  7. İşe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  8. Ödül, yetenek yönetimi ve kariyer gelişim faaliyetlerini planlanmak ve yürütmek,
  9. İş sözleşmesinin kurulması ve kanundan doğan iş sözleşmesi edimlerini yerine getirmek,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  1. Mevzuat kapsamında yükümlü olduğumuz bildirimleri yapmak,
  2. Hizmetlerin doğru kullanımı ve müşterinin/tedarikçinin ihtiyaçları uyarınca hizmetlerde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
  3. Sözleşme süreçleri/sözleşmenin kurulması ve/veya ifası işlemlerini yerine getirmek,
  4. Faaliyetimiz kapsamında yapacağımız her türlü hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  5. Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
  6. Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
  7. Hukuki ve ticari güvenliği sağlamak,
  8. İnsan kaynakları politikalarını yürütmek,
  9. Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
  10. Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimi veya icrasını yerine getirmek,
  11. Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  1. İş stratejilerini belirlemek,
  2. Anket ve araştırma yapmak,
  3. Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamındaki faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
  4. Fiziksel mekân güvenliğini temin etmek,
  5. Operasyonel risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  6. Finansal risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  7. Şirketimizin sistem ve operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
  8. Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
  9. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
  10. Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek,
  11. Organizasyon ve etkinlik yönetimini sağlamak,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  1. Hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek,
 6. Açık rıza vermeniz halinde;
  1. Adli sicil ve arşiv kaydı almak ve personel özlük dosyasında tutmak,
  2. Sağlık verilerini sağlık sigortası yaptırmak amacıyla işlemek ve yetkili sigorta şirketine aktarmak,
  3. Sözleşme süreçleri/sözleşmenin kurulması ve/veya ifası işlemlerini yürütmek üzere kişisel verileri yurtdışında yerleşik bulut sunucusu ve platformlarda hizmet altyapısını kullanan firmalara ve bu yolla yurtdışına aktarmak,

için işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi, fiziki ve/veya elektronik olarak, web adresi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, şirketimizin bilgi ve evrak kayıt sistemi, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresleri, kamera ve telefon kayıtları, web konferansı/video konferans, telefon konferansı, çevrim içi toplantılar, fiziki ve online form, sözleşmeler, iş başvurusu sırasında veya istihdam sağlama platformları, istihdama aracılık eden özel kuruluşlar, bilgi teknoloji alt yapıları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için kullanılan sistemler, iş yeri hekimi ve sağlık sunucuları ile sözlü, yazılı, veya elektronik ortamda toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

 1. Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 5. Talep konusunun, 

bulunması zorunludur.

İlgili Kişi Başvurunuzu, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak bize iletebileceğinizi belirtmek isteriz. Başvurunuzu, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacağız.

Saygılarımızla.

CLARIFICATION TEXT REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

As Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Company”), we would like to inform you, as the data controller, with this clarification text which we have prepared in accordance with the Communiqué on the Principles and Procedures to be Followed in Fulfillment of the Obligation to Inform and Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”) to fulfill our obligation to inform.

In the capacity of Data Controller, we process, record, transfer, share and store your personal data as explained below and within the limits of official legislation.

Our Company reserves the right to update this Clarification Text Regarding the Processing of Personal Data at any time within the framework of the changes that can be made in the current legislation.

 1. IDENTITY OF THE DATA SUBJECT
Data ControllerInnovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
AddressMaslak Mah. AOS 55.Sk 42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No:91 Sarıyer/İstanbul
KEP Addressinnovance@hs01.kep.tr
Phone Number+90 549 579 1443

2. PROCESSED PERSONAL DATA

Personal Data CategoryExplanation
IdentityName, surname, nationality, date of birth, place of birth, marital status, gender, TR Identity Number, identity, signature, SGK number, photo.
ContactE-mail address, contact address, registered e-mail address (KEP), phone no.
PersonnelPayroll information, CV information, performance evaluation reports, disciplinary decisions, SGK records and information, work certificate, data for the planning and management of human resources, data for the management of labor relations processes.
FinancialIBAN, bank account number, copies of trade registry gazette, circular of signature, tax certificate.
Legal TransactionInformation in the case/execution file, correspondence information with judicial authorities.
Physical Place SecurityEntry-exit recordings, security camera recordings.
Transaction SecurityUser name, password information, audit trails, IP address information, website access logs and cyber security related data including logs, electronic signature.
Professional ExperienceDiploma information, courses and seminars attended, training information, certificates, foreign language knowledge, work experiences.
MarketingSurvey and cookie records
Audio and Visual RecordingsCamera view, video recording
Philosophical Belief, Religion, Sect and Other BeliefsThe processes in which a copy of the old identity card with the religious section is used within the framework of a legal relationship for T.C. citizens.
Health InformationRecruitment examination forms, health report, medical imaging data, maternity leave information, personal health information, blood group information, work accident and occupational disease notification form information.
Criminal Conviction and Security MeasuresCriminal record and archive research records.
OtherCorporate memory information, reference information, insurance information.

3. PURPOSE OF PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

We process your personal data for the following purposes:

 • To carry out our activities in accordance with the legislation by fulfilling the obligations arising from the legislation to which our company is subject,
 • To make the necessary improvements in the services in accordance with the correct use of the services and the needs of the customer/supplier,
 • To make notifications that we are obliged to do under the legislation,
 • To carry out all kinds of service purchase, sale and tender processes and transactions within the scope of our activity,
 • Offering products and services, customizing the products and services offered in accordance with the demands; updating, developing due to customer needs, legal and technical developments,
 • To make user definitions for the systems specific to the products and services offered,
 • To ensure legal and commercial security,
 • To carry out human relations and human resources policies,
 • To plan and execute recruitment processes,
 • To plan and execute award, talent management and career development activities,
 • To establish the employment contract and fulfilling the employment contract obligations arising from the law,
 • To secure the worker in terms of social insurance and general health insurance; fulfilling obligations regarding the functioning of social insurance and general health insurance,
 • Keeping the employee’s personnel file,
 • Having health insurance,
 • To fulfill duties, authorities, responsibilities, rights and obligations in order to ensure occupational health and safety at workplaces and to improve current health and safety conditions,
 • To manage the disciplinary processes about the employees,
 • To carry out employee candidate and intern selection and placement processes,
 • To issue circular of signature and power of attorney,
 • Carrying out the resolution/minute processes of the general assembly and the board of directors,
 • To create the records in the commercial book, financial statement, book of shares,
 • To sign contracts to which the company is a party,
 • To perform contract processes/contract establishment,
 • To sign and follow up invoices, expense slips, receipts,
 • To follow and carry out legal affairs,
 • To carry out finance and accounting works,
 • To ensure physical place security,
 • To determine business strategies,
 • To conduct surveys and research,
 • To plan and execute activities within the scope of social media and corporate communication processes,
 • To execute logistics, cargo activities and follow-up of delivery processes,
 • Planning, auditing or executing information security processes,
 • Creating and managing information technology infrastructure,
 • To plan and execute operational risk processes,
 • To plan and execute financial risk processes,
 • To ensure the security of our company’s systems and operations,
 • To provide information to authorized persons, institutions and organizations,
 • To carry out storage and archive activities,
 • To provide organization and event management.

4. PERSONS OR ORGANIZATIONS TO WHICH YOUR PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED AND THE PURPOSE OF TRANSFERRING

We transfer your personal data to the following parties:

 • To public authorities, legal entities of private law and public law, shareholders, if expressly stipulated in the laws,
 • Provided that it is directly related to the establishment or performance of an agreement, to banks and financial institutions, insurance companies, individuals and organizations that carry out digitalization, information and technology business, our business partners, shareholders, shareholders, suppliers and authorized public institutions,
 • To our business partners, shareholders, suppliers, as it is mandatory for the fulfillment of our legal obligations,
 • To public authorities, authorized legal entities of private law and public law, our business partners, shareholders, suppliers, for the establishment, exercise or protection of a right.

5. METHOD OF COLLECTING PERSONAL DATA AND LAWFUL GROUNDS

As the Data Controller, we process your personal data for the following purposes;

 • Based on the legal grounds that it is necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject and is expressly provided for by the laws;
  • To carry out the activities in accordance with the legislation by fulfilling the obligations arising from the legislation to which our company is subject,
  • To make notifications that we are obliged to do under the legislation,
  • To carry out all kinds of service purchase, sale and tender processes and transactions within the scope of our activity,
  • Keeping the employee’s personnel file,
  • To secure the worker in terms of social insurance and general health insurance; fulfilling obligations regarding the functioning of social insurance and general health insurance,
  • Having health insurance,
  • To fulfill duties, authorities, responsibilities, rights and obligations in order to ensure occupational health and safety at workplaces and to improve current health and safety conditions,
  • To issue circular of signature and power of attorney,
  • Carrying out the resolution/minute processes of the general assembly and the board of directors,
  • To create the records in the commercial book, financial statement, share book,
  • To sign contracts to which the company is a party,
  • To perform contract processes/contract establishment,
  • To sign and follow up invoices, expense slips, receipts,
  • To manage the disciplinary processes about the employees,
  • To carry out storage and archive activities.
 • Based on the legal grounds that processing of personal data of the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of the contract;
  • To make the necessary improvements in the services in accordance with the correct use of the services and the needs of the customer/supplier,
  • To carry out all kinds of service purchase, sale and tender processes and transactions within the scope of our activity,
  • Offering products and services, customizing the products and services offered in accordance with the demands; updating, developing due to customer needs, legal and technical developments,
  • To make user definitions for the systems specific to the products and services offered,
  • To perform contract processes/contract establishment,
  • To carry out labor relations and human resources policies,
  • To plan and execute recruitment processes,
  • To plan and execute award, talent management and career development activities,
  • To establish the employment contract and fulfilling the employment contract obligations arising from the law.
 • Based on the legal grounds that it is necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject;
  • To make notifications that we are obliged to do under the legislation,
  • To make the necessary improvements in the services in accordance with the correct use of the services and the needs of the customer/supplier,
  • To perform contract processes/contract establishment,
  • To carry out all kinds of service purchase, sale and tender processes and transactions within the scope of our activity,
  • Offering products and services, customizing the products and services offered in accordance with the demands; updating, developing due to customer needs, legal and technical developments,
  • Making user definitions for the systems specific to the products and services offered,
  • To ensure legal and commercial security,
  • To carry out human resources policies,
  • To carry out finance and accounting works,
  • Planning, auditing or executing information security processes,
  • Creating and managing information technology infrastructure.
 • Based on the legal grounds that processing of data is necessary for the legitimate interests pursued by the datacontroller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject;
  • To determine business strategies,
  • To conduct surveys and research,
  • To plan and execute activities within the scope of social media and corporate communication processes,
  • To ensure physical space security,
  • To plan and execute operational risk processes,
  • To plan and execute financial risk processes,
  • To ensure the security of our company’s systems and operations,
  • Execution of logistics, cargo activities and follow-up of delivery processes,
  • To provide information to authorized persons, institutions and organizations,
  • To carry out employee candidate and intern selection and placement processes,
  • To provide organization and event management.
 • Based on the legal grounds that data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of any right;
  • To follow and carry out legal affairs,
 • In case you give your explicit consent;
  • To have criminal and archive records and keep them in the personnel file,
  • To process health data for the purpose of obtaining health insurance and transferring it to the authorized insurance company,
  • To transfer personal data to companies that use service infrastructure in cloud servers and platforms located abroad, and in this way abroad, in order to carry out contract establishment and / or performance.

We collect your personal data, verbal, written and/or physically and/or electronically, via web address, mobile applications, social media accounts, our company’s information and document registration system, e-mail, registered e-mail addresses, camera and telephone recordings, web conference / video conference, telephone conference, online in-house meetings, physical and online forms, contracts, during job application or employment opportunities, private institutions that mediate employment, information technology infrastructures, systems used to provide occupational health and safety, workplace physicians and health providers.

6. YOUR RIGHTS REGARDING PERSONAL DATA

Within the scope of Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, you can learn whether your personal data has been processed, request information about it if your personal data has been processed, learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose, learn the persons to whom personal data is transferred in country or abroad, in case of incomplete or incorrect processing of personal data, you can request their correction. In addition, within the framework of Article 7 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, you may request the deletion or destruction of personal data, if incomplete or incorrect processing has been corrected or if deletion, destruction or anonymization has been made, you may request to notify the third parties to whom the data has been transferred, or if you suffer damage due to the unlawful processing of personal data, you can request compensation for the damage.

7. USE OF RIGHTS REGARDING PERSONAL DATA

You may make requests to data controllers within the scope of their rights specified in Article 11 of the Law, in writing or by registered electronic mail (KEP) address, secured electronic signature, mobile signature or by the e-mail address which has been previously recorded in the data controller’s system or by means of a software or application designed for purposes of this request. The request must include the following;

 1. Name, surname and signature, if the request is made in writing,
 2. For Turkish Citizens, TC identity number; for foreigners, nationality, passport number or identity number if available,
 3. Residential and business address subject to the notification,
 4. Electronic mail address, telephone, fax number subject to notification if available,
 5. Subject of demand.

You can send your request to us by filling out the “Application Form“. We will respond to your application free of charge as soon as possible and within thirty (30) days at the latest, following the identity verification by our company.

Regards.